DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII

I – 1. ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII DLA SYSTEMU BALASTOWEGO ORAZ DACHÓW ODWRÓCONYCH.


Za zaprojektowanie i wybranie odpowiedniego balastu w specyfikacji budynku odpowiedzialny jest projektant. Balast musi mieć odpowiednią wagę i wielkość, aby zapewnić odpowiednią przeciwwagę dla siły ssącej wiatru. Minimalna ilość balastu to 50.0 kg/m2.

Jako balastu można użyć poniższych materiałów:

· Otoczaki, zaokrąglone i gładkie kruszywo rzeczne, bez pokruszonych kawałków, o odpowiedniej frakcji (zaleca się frakcję16.0 do 32.0 mm).

· Płytki betonowe zatarte na gładko.

· Tłuczeń łamany frakcjonowany.

· Wylewka betonowa na mokro.

Dla dachów balastowych zaleca się ułożenie pomiędzy folią EPDM a balastem przekładki ochronnej z włókniny PP lub PE o min. gramaturze 200 g/m2 dla balastu z otoczaków i gramaturze min. 300 g/m2 dla pozostałych rodzajów balastu.

Dla dachów odwróconych zaleca się każdorazowo ułożenie na warstwie termoizolacji przekładki ochronnej z włókniny PP lub PE o min. gramaturze 200 g/m2.

1. Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję pokrycia dachowego poprzez wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić dachowych oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych.

2. Z podłoża należy usunąć wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii.

3. Folię rozkładamy na podłożu we właściwym miejscu luźno, bez fałd i zagięć. Wzajemny zakład sąsiednich arkuszy folii nie powinien być mniejszy niż 100.0 mm

4. Przed rozpoczęciem klejenia należy folię pozostawić na minimum 30 minut celem pełnej relaksacji naprężeń w arkuszu.

5. Rozłożone arkusze folii należy wzajemnie skleić przed końcem dnia roboczego, aby zapobiec ewentualnemu zaciekaniu wody pod folię.I – 2. ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII DLA SYSTEMU W PEŁNI KLEJONEGO.


Folia EPDM Sure-Seal/Brite-Ply powinna być całkowicie (100%) przyklejona do suchego i czystego podłoża klejem Sure-Seal Bonding Adhesive Carlisle. Jest to klej kontaktowy który należy nakładać na obie powierzchnie, tzn. podłoże i spodnią stronę folii EPDM.

1. Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję pokrycia dachowego poprzez wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić dachowych oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych.

2. Z podłoża należy usunąć wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii.

3. Folię rozkładamy na podłożu we właściwym miejscu luźno, bez fałd i zagięć. Wzajemny zakład sąsiednich arkuszy folii nie powinien być mniejszy niż 100.0 mm

4. Przed rozpoczęciem klejenia należy folię pozostawić na minimum 30 minut celem pełnej relaksacji naprężeń w arkuszu.

5. Następnie składamy klejony arkusz na połowę tak, aby odsłonić podłoże i spodnią część arkusza.

6. Przed użyciem klej w dostarczonym pojemniku należy dokładnie mieszać minimum 5 minut do otrzymania jednorodnej masy. Powierzchnie do nanoszenia kleju muszą być czyste i suche.

Uwaga: w przypadku stosowania białej folii dachowej Brite-Ply ze względów estetycznych należy zabezpieczyć krawędzie spodniego arkusza przed zabrudzeniem klejem Bonding Adhesive. Z tego samego powodu nie wolno układać na powierzchni białej folii wieczka zamykającego pojemnik z klejem.

7. Klej Bonding Adhesive Carlisle należy nakładać równomiernie, bez miejscowych zacieków przy pomocy wałka malarskiego o średniej długości włóknach, o szerokości nie większej niż 230.0 mm, aby móc go bez problemu zanurzać w 19.0 l wiadrze z klejem.

Klej Bonding Adhesive nakładamy w tym samym czasie na obie klejone powierzchnie, tzn. folię EPDM i podłoże, z wydajnością około 3,2 m2 z jednego litra na jedną stronę. Uwzględniając nakładanie na obie powierzchnie jednym wiadrem o pojemności 19.0 l można przykleić około 30.0 m2 folii.

Do nanoszenia kleju można używać aparatu natryskowego. Wówczas po naniesieniu kleju jego powierzchnię należy przewałkować wspomnianym wcześniej wałkiem malarskim, dla zapewnienia jednorodnej powłoki na całej powierzchni. Zastosowanie aparatu natryskowego może zwiększyć wydajność klejenia.

Uwaga: W trakcie wysychania kleju na powierzchni mogą pojawić się wilgotne plamy, jeżeli temperatura powietrza jest bliska temperaturze skraplania się pary wodnej. Jeżeli do tego dojdzie należy przerwać nanoszenie kleju i klejenia folii do podłoża. Po ociepleniu się powierzchnię folii i podłoże należy osuszyć, i ponownie nałożyć klej Bonding Adhesive z wydajnością dwukrotnie większą od opisanej wcześniej, w przypadku powierzchni już wcześniej posmarowanych klejem.

8. Klej należy pozostawić do wyschnięcia, tak aby był klejący ale nie brudził czystego i suchego palca przy dotyku.

9. Następnie należy ułożyć z powrotem założony arkusz folii, rolując go powoli tak, aby nie powstały fałdy lub pęcherze.

10. Zaraz po rozłożeniu folii dociskamy ją sztywną miotłą, zapewniając jak najlepsze spojenie się warstw.

11. Następnie zakładamy drugą część arkusza i powtarzamy procedurę klejenia od początku.

12. Rozkładamy kolejny arkusz folii z zakładem o minimalnej szerokości 100.0 mm i przyklejamy do podłoża zgodnie z wcześniejszym opisem. Zaleca się sklejenie zakładów folii przed końcem pracy, aby uniemożliwić zbierania się pod nimi wody.

I – 3. ROZKŁADANIE I MOCOWANIE FOLII DLA SYSTEMU MOCOWANIA MECHANICZNEGO.

W systemie tym rozstaw i zagęszczenie łączników powinno uwzględniać siłę ssącą wiatru i siłę wyrywającą łącznik z podłoża.

1. Nie wolno dopuścić do zaciekania wody pod wykonaną już sekcję pokrycia dachowego poprzez wykonywanie na bieżąco wszystkich obróbek przebić dachowych oraz dziennych tymczasowych uszczelnień roboczych.

2. Należy usuwać z powierzchni wszelkie śmieci przed rozłożeniem folii.

3. Mocowanie folii w strefie obwodowej dachu.

Jako obwód dachu rozumie się krawędzie każdej sekcji dachu (attyki, okapy, dylatacje konstrukcyjne przyległych ścian, ściany nadbudówek, itp.).

Uwaga: Dylatacje kompensacyjne, dylatacje kontrolne, ogniomury w połaci dachu lub kalenice dachu ze spadkiem mniejszym niż 25.0 cm/m nie są rozumiane jako obwód sekcji dachu.

W przypadku gdy mamy do czynienia z dachem wielopoziomowym, krawędź wyższego dachu uważa się za krawędź obwodową, gdy różnica poziomów jest większa niż 1.0 m. Przystająca krawędź dolnego dachu nie jest uważana za strefę obwodową dachu.

Wielkość strefy obwodowej a także ilość i rozstaw łączników zależy od wysokości dachu i jego geometrii. Specjalne wymogi mocowania strefy odwodowej dachu dotyczą dachów budynków o zwiększonym ciśnieniu wewnętrznym powietrza i obiektów z dużymi otworami w ścianach (hangary lotnicze, itp.)

a. Stosowanie arkuszy o szerokości 1.4 m z folii zbrojonej.

Należy rozłożyć arkusz folii wzdłuż strefy obwodowej dachu na odpowiednim podłożu tak, aby rozstaw pomiędzy rzędami łączników nie był większy niż 1.1 – 1.4 m. Folię mocuje się we wzajemnych zakładach o szerokości min. 200.0 mm za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych, a następnie skleja za pomocą taśmy klejącej SecurTAPE o szerokości 155.0 mm. Rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300.0 mm.

b. Stosowanie taśmy mocującej RUSS (Reinforced Universal Securement Strip)

Jeżeli arkusze zbrojonej folii EPDM układane są prostopadle do krawędzi dachu, lub stosujemy folię niezbrojona EPDM wykluczając możliwość bezpośredniego mocowania folii do podłoża, należy najpierw zamocować do podłoża taśmę montażową Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 150.0 mm ( 6” ) przy krawędzi zewnętrznej, a następnie w odległości 1.1 – 1.4 m drugą taśmę Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 230.0 mm ( 9” ). Jeżeli jest to konieczne, to każdą następną taśmę Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 230.0 mm (9”) należy układać w odległości 1.1 – 1.4 m. Taśmę montażową mocujemy za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych, a rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300.0 mm.


c. Mocowanie poprzez zbrojoną folię EPDM.

Jeżeli wokół strefy obwodowej dachu układamy folię zbrojoną o szerokości 3.05 m, wzdłuż krawędzi dachu w odległości 1.1 – 1.4 m instalujemy łączniki poprzez folię EPDM, a od góry zabezpieczamy je naklejając taśmę obróbkową Pressure-Sensitive o szerokości 150.0 mm. Jeżeli jest to konieczne, to każdy następny rząd łączników instalujemy w odległości 1.1 – 1.4 m od poprzedniego. Folię mocujemy za pomocą talerzyków metalowych i łączników szpilkowych lub łączników teleskopowych, a rozstaw łączników nie powinien przekraczać 300.0 mm.

4. Mocowanie folii w strefie środkowej dachu.

DLA FOLII ZBROJONEJ SURE-SEAL CARLISLE


a. Pierwszy arkusz folii należy rozłożyć zachowując minimum 200.0 mm zakład z arkuszem strefy obwodowej, tak aby brzeg przestawał na 80.0 mm poza linę łączników lub płaskownik mocujący.

b. Następnie mocujemy arkusze folii wzdłuż wytrasowanej fabrycznie niebieskiej linii w odległości około 80.0 mm od krawędzi arkusza, zagęszczając łączniki zgodnie z wymaganiami (maksymalny rozstaw to 300.0 mm). Do mocowania można używać łączniki teleskopowe, metalowe talerzyki lub płaskownik mocujący i łączniki szpilkowe. Rodzaj łączników zależy od konstrukcji dachu, i należy je dobierać po konsultacji z ich producentem.

Właściwie rozmieszczone łączniki muszą spełniać poniższe wymogi:

1) Łączniki lub płaskownik mocujący muszą być rozmieszczone wzdłuż wytrasowanej fabrycznie niebieskiej linii, około 80.0 mm od krawędzi arkusza.

a) Minimalna odległość pomiędzy krawędzią spodniego arkusza a brzegiem talerzyka łącznika lub krawędzią płaskownika mocującego nie może być mniejsza niż 50.0 mm.

b) Minimalna odległość pomiędzy krawędzią górnego arkusza a brzegiem talerzyka łącznika lub krawędzią płaskownika mocującego nie może być mniejsza niż 50.0 mm.

c) Należy zapoznać się z odpowiednimi detalami z niniejszej instrukcji.

d) Następnie rozkładamy kolejne arkusze zbrojonej folii EPDM o szerokości 2.1 lub 3.05 m, z zakładem o minimalnej szerokości 200.0 mm nad linią łączników mocujących wzdłuż krawędzi arkusza folii, jednocześnie zachowując zakład poprzeczny arkuszy folii o minimalnej szerokości 100.0 mm.

DLA FOLII NIEZBROJONEJ SURE-SEAL CARLISLE

a. Przed przystąpieniem do rozkładania arkuszy folii najpierw mocujemy do podłoża taśmę Pressure-Sensitive RUSS o szerokości 230.0 mm ( 9” ). Schemat montażowy taśm uzależniony jest od geometrii dachu i rodzaju jego konstrukcji. Rozstaw taśm montażowych nie powinien przekraczać 2.5 m dla konstrukcji dachowych przepuszczalnych (np. dachy stalowe) lub 3.0 m dla podłoży nieprzepuszczalnych (np. dachy betonowe, renowacje dachów bitumicznych).

b. Taśmę montażową Pressure-Sensitive RUSS mocuje się do podłoża wzdłuż linii środkowej taśmy, zagęszczając łączniki zgodnie z wymaganiami (maksymalny rozstaw to 300.0 mm). Do mocowania można używać łączniki teleskopowe, metalowe talerzyki lub płaskownik mocujący i łączniki szpilkowe. Rodzaj łączników zależy od konstrukcji dachu, i należy je dobierać po konsultacji z ich producentem.

c. Arkusze folii należy rozłożyć zachowując minimum 100.0 mm zakład z arkuszem strefy obwodowej oraz z pozostałymi arkuszami strefy środkowej dachu, zarówno wzdłuż krawędzi podłużnych folii, jak i krawędzi poprzecznych. Ponieważ system mocowania nie jest uzależniony od szerokości arkuszy, wielkość arkuszy należy dobrać uwzględniając geometrię dachu i optymalizację czasu wykonania dachu.

d. Mocowanie arkuszy odbywa się poprzez wulkanizowanie rozłożonej folii do taśmy klejącej fabrycznie przylaminowanej do taśmy montażowej Pressure-Sensitive RUSS. W tym celu rozłożony arkusz folii składamy na połowę i gruntujemy wzdłuż linii odpowiadających szerokością i rozmieszczeniem taśmie montażowej. Po wyschnięciu gruntu zrywamy z taśmy RUSS zabezpieczający papier lub folię i ponownie rozkładamy złożony uprzednio fragment folii. W ten sam sposób postępujemy z drugą połową arkusza folii. Na koniec dociskamy folię wzdłuż taśm montażowych wałkiem silikonowym, aby zapewnić odpowiednie połączenie arkusza z taśmą klejącą taśmy montażowej RUSS.

e. Następnie rozkładamy kolejne arkusze niezbrojonej folii EPDM z zakładem o minimalnej szerokości 100.0 mm wzdłuż wszystkich krawędzi arkusza i wulkanizujemy z taśmą montażową, zgodnie z opisanym wcześniej schematem.

5. Mocowanie folii w trakcie silnych powiewów wiatru.

a. Dynamiczne siły powodowane przez wiatr wiejący z prędkością większą niż 32.0 km/h mogą doprowadzić do uszkodzenia świeżych połączeń arkuszy folii (wykonanych w ciągu ostatnich 24 godzin).

1) Największe siły ssące występują w strefie obwodowej dachu. Szerokość stref obwodowych należy wyznaczać zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

2) Odpowiednio należy uwzględnić strefy dachu dookoła nadbudówek lub dużych przebić dachowych.

b. Aby ograniczyć wpływ wiejącego wiatru na arkusze folii konieczne jest zastosowanie tymczasowego balastu.

1) Jako tymczasowy balast mogą służyć betonowe płytki chodnikowe, worki z piaskiem, lub inny ciężki materiał, który nie spowoduje uszkodzenia membrany.

2) Jeżeli spodziewane porywy wiatru mogą znacznie przekroczyć 32.0 km/h balast należy rozłożyć wzdłuż linii środkowych pomiędzy każdym pasem mocowania folii do podłoża.