DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

OBRÓBKI

1. Wytyczne ogólne.


a. Wszystkie istniejące obróbki należy usunąć przed zainstalowaniem folii EPDM. Folia powinna być wywinięta na wysokość nie mniejszą nisz stare obróbki, jednakże nie wyżej niż istniejące okapniki i nie może zakrywać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych w ścianach.

b. Wszelkie listwy wykończeniowe i okapniki muszą być mocowane bezpośrednio do konstrukcji ściany.

c. Każde sklejenie na taśmę klejącą Secur TAPE przechodzące z płaszczyzny poziomej w pion należy w załamaniu dodatkowo zabezpieczyć kwadratową łątką o minimalnym wymiarze 150.0 mm z zaokrąglonymi narożnikami z taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive Flashing.

d. Obróbki narożników wewnętrznych, zewnętrznych, przebić rurowych, wpustów, i innych nieregularnych kształtów można wykonać tylko z niezwulkanizowanej taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive Flashing. Stosowanie zwulkanizowanej folii EPDM lub częściowo zwulkanizowanych taśm z EPDM nie jest zalecane.

Uwaga: Nawet w przypadku wykonywania obróbek w normalnych warunkach pogodowych, konieczne może okazać się stosowanie nagrzewnicy na gorące powietrze, celem podniesienia temperatury taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive do 40 – 43oC, aby zapewnić sobie optymalną plastyczność taśmy w trakcie obrabiania przebić dachowych.

e. W przypadku zakrywania łączników mocujących folię EPDM do podłoża przed wklejeniem taśmy z częściowo zwulkanizowanej taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym Sure-Seal Primer.

Uwaga: W trakcie instalowania produktów Pressure-Sensitive w warunkach obniżonych temperatur produkty należy podgrzewać gorącym powietrzem. Podgrzewanie należy przeprowadzać od strony folii EPDM, nigdy od strony taśmy klejącej. Taśmę należy zainstalować natychmiast po wyschnięciu środka gruntującego.

2. Ściany, attyki, świetliki, itp.

a. Obróbkę ściany najlepiej wykonać wywijając na nią folię z połaci ponad taśmą RUSS lub mocując ją mechanicznie do podłoża.

b. Jeżeli na ścianę nie można wywinąć folii z arkusza połaciowego, obróbkę należy wykonać z oddzielnego kawałka zwulkanizowanej folii EPDM, a połączenie folii obróbkowej z folia połaciową wykonać na taśmę klejącą Secur TAPE.

c. Folię należy przykleić do ściany i zakończyć zgodnie z załączonymi do instrukcji detalami.

d. Sposób obróbki narożników należy dobrać na podstawie istniejących warunków, zgodnie z wariantami przedstawionymi w detalach.

3. Odwodnienia dachowe.

a. Arkuszem folii z połaci dachowej można wyłożyć koryto odwadniające pod warunkiem, że spadek koryta nie przekracza 25.0 cm/1mb. Jeżeli spadek jest większy od podanej wartości koryto należy wyłożyć oddzielnym arkuszem zwulkanizowanej folii EPDM.

b. Należy zapewnić łagodne przejście z połaci dachowej do wpustu. Podłoże należy sfazować dookoła każdego wpustu na szerokości minimum 13.0 mm, aby zapobiec ewentualnemu marszczeniu się folii pod pierścieniem dociskowym wpustu.

c. Połączenia folii EPDM na taśmę klejącą muszą być oddalone od wpustu na minimum 150.0 mm.

d. Folię należy tak wyciąć w wpuście, aby nie wystawała więcej niż 13.0 mm poza pierścień dociskowy, oraz aby nie utrudniała odpływu wody. Otwór w folii nie może być mniejszy od średnicy rury odpływowej wpustu.

e. Pomiędzy folię a kołnierz wpustu należy nałożyć ciągłą warstwę uszczelniacza Water Cut-Off.

f. Po nałożeniu pierścienia dociskowego należy dokręcić wszystkie nakrętki, aby zapewnić odpowiednią siłę docisku folii ponad uszczelniaczem.

4. Pozostałe przebicia dachowe.

Wszystkie przebicia których wymiar boku lub średnica przekraczają 150.0 mm wymagają mocowania mechanicznego. Rozstaw łączników wokół przebicia nie powinien przekraczać 300.0 mm. Wszelkie obróbki należy wykonywać zgodnie z załączonymi detalami.

a. W przypadku obróbek rurowych należy w miarę możliwości stosować gotowe obróbki rurowe, zgodnie z załączonymi detalami.

b. W pozostałych przypadkach obróbki rur należy wykonywać za pomocą niezwulkanizowanej taśmy Pressure-Sensitive, zgodnie z załączonymi detalami.

c. Przebicia elastyczne (kable, elastyczne rury tworzywowe, itp.) należy najpierw umieścić w sztywnych obudowach, a następnie obrobić zgodnie z załączonymi detalami.

d. Przebicia gorących rur, których temperatura przekracza 82oC muszą być najpierw obudowane dodatkowym stalowym kołnierzem, który należy obrobić zgodnie z załączonymi detalami.

e. Wiązki kabli lub nieregularne kształty przebić należy obrabiać za pomocą masy zalewowej Pourable Sealer, zgodni e z załączonymi detalami.