DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

NAPRAWA FOLII EPDM

I. UWAGI OGÓLNE


1. Przed rozpoczęciem napraw folię należy oczyścić z zalegającego brudu i kurzu. W tym celu najlepiej jest umyć ją wodą z detergentem używając twardej szczotki i pozostawić do wyschnięcia.

2. Opcjonalnie do zmywania wodą można użyć zmywacza Sure-Seal Weathered Membrane Cleaner i ścierek bawełnianych oraz twardej szczotki. Zmywanie folii powinno odbywać się regularnymi spiralnymi ruchami.

Uwaga: W ekstremalnym przypadku zabrudzenia powierzchni folii oba rodzaje zmywania mogą być wymagane, jedno po drugim.

II. NAPRAWA NACIĘĆ I ROZDARĆ

Naprawa przeciętej lub rozerwanej folii powinna być wykonana poprzez naklejenie arkusza nowej folii nad uszkodzeniem.

1. Do naprawy uszkodzonej folii należy użyć arkusza takiego samego rodzaju folii.

2. Przed naklejeniem taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive lub taśmy klejącej Secur TAPE oczyszczone podłoże należy zagruntować środkiem HP-250. Po wklejeniu taśmy obróbkowej lub klejącej na wszystkich zakładach taśmy klejącej należy nałożyć uszczelniacz Lap Sealant, na przecięciu sklejeń nakleić łatkę z taśmy obróbkowej, itp., zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi instalowania systemów EPDM Carlisle.

3. Naklejana łata powinna być większa o minimum 75.0 mm w każdą stronę od uszkodzenia. Narożniki naklejanej folii należy wcześniej zaokrąglić.

III. NAPRAWA SKLEJEŃ

1. Nieprawidłowo wykonane sklejenia, które wymagają zaklejenia łatką z taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive Flashing
o szerokości 155.0 mm zawierają w sobie poniższe przypadki:

a. Łączniki w zakładzie znajdują się bliżej niż 40.0 mm od zewnętrznej krawędzi połączenia.

b. Taśma klejące nie wystaję poza krawędź górnego arkusza na 3.0 do 13.0 mm.

c. Na połączeniu występują nieciągłości w postaci otwartych kanalików.

d. Procedura naprawy takich nieprawidłowości:

1) Wszelkie luźne i wystające ponad płaszczyznę dachu fragmenty połączenia należy urwać bądź odciąć.

2) Naprawiane miejsce należy zagruntować środkiem HP-250, lub w przypadku długiego wcześniejszego wyeksponowania, najpierw zmyć wodą z detergentem, a następnie po wyschnięciu zagruntować.

3) Po wyschnięciu impregnatu nakleić łatkę z taśmy obróbkowej.

2. Nieprawidłowo wykonane sklejenia, które wymagają pomocowania i zaklejenia.

a. Łączniki zamontowane w odległości mniejszej niż 40.0 mm od krawędzi spodniego arkusza folii.

b. Odległość między łącznikami jest większa niż projektowana.

c. Występują przecieki spowodowane niewłaściwym nałożeniem środka gruntującego.

d. Taśma klejąca wystaje więcej niż 13.0 mm poza krawędź górnego arkusza folii.

e. Procedura naprawy:

1) Należy pomocować osłabione połączenie wzdłuż linii pierwotnego instalowania łączników.

2) Zgodnie z zasadami instalowania taśmy obróbkowej nad naprawianymi miejscami wklejamy taśmę Pressure-Sensitive o szerokości 230.0 mm. Naklejana łatka musi przestawać minimum 50.0 mm poza krawędź naprawianego miejsca lub końca talerzyka łącznika mechanicznego.