DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Folder informacyjny
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia EPDM Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Systemy dachowe
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Klejenie folii na zakładach
Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Naprawa folii i połączeń
Opcjonalne malowanie folii
Czyszczenie białej folii Brite-Ply
Balastowanie dachu
Detale instalacji
Materiały systemowe

GWARANCJE

Firma Carlisle udziela dwóch rodzajów gwarancji, zależnie od potrzeb i życzenia inwestora budynku lub budowli.

I. Gwarancja na folię EPDM i akcesoria systemowe.

Gwarancja ta jest bezpłatna i udzielana standardowo na wszystkie realizacje wykonane w technologii EPDM Carlisle poprzez autoryzowane firmy wykonawcze i pod nadzorem firmy Top-Tech. Zależnie od wymogów gwarancja ta jest udzielana na 5, 10, 15 i 20 lat.

Możliwe jest udzielenie gwarancji Carlisle na folię EPDM i akcesoria na dach niewykonany zgodnie z powyższymi wytycznymi, jednakże w takim przypadku konieczna jest inspekcja przeprowadzona na dachu przez pracownika firmy Top-Tech oraz inspektora technicznego Carlisle. W tym przypadku zamawiający ponosi koszty związane z przeprowadzeniem samej inspekcji. Jeżeli inspekcja wykaże, iż na dachu muszą być przeprowadzone naprawy nieprawidłowo wykonanych detali, konieczne jest przeprowadzenie kolejnej odpłatnej inspekcji, sprawdzającej jakość przeprowadzonych napraw.

II. Gwarancja na system pokryć dachowych EPDM Carlisle.

Jest to jedyna tego typu gwarancja w Polsce. Udzielana jest ona odpłatnie na cały system dachowy Carlisle, obejmująca materiały użyte do wykonania pokrycia dachowego a także odpowiedzialność za jakość wykonanych prac. Gwarancja ta jest udzielana zależnie od wymogów na 5, 10, 15 i 20 lat, dla dachów wykonanych poprzez autoryzowane firmy wykonawcze i pod nadzorem firmy Top-Tech. Udzielana jest ona po przeprowadzeniu powykonawczej inspekcji dachu przez pracownika firmy Top-Tech oraz inspektora technicznego Carlisle. Wysokość opłaty gwarancyjnej uzależniona jest od czasu trwania gwarancji oraz wielkości ubezpieczanego dachu, i jest określana indywidualnie.
 1. W celu spełnienia wymagań gwarancji systemowej firmy Carlisle, poniższe rodzaje projektów powinny być konsulowe z działem technicznym firmy Top-Tech przed ich realizacją:
  1. Pełna gwarancja na system dla realizacji, gdzie przewidywane porywy wiatru przekraczają 88.0 km/h.
  2. Projektowana wysokość budynku przekracza 76.0 m.
  3. Realizacje, gdzie długość łączników mocujących przekracza 310.0 mm.
  4. Budynki z dużymi otworami w ścianach, których powierzchnia przekracza 10% całkowitej powierzchni ścian (np. hangary lotnicze, magazyny, budynki fabryczne) oraz budowle ze zwiększonym wewnętrznym ciśnieniem powietrza.
  5. Chłodnie i zakłady produkujące mrożonki.
  6. Realizacje, gdzie folia EPDM może być w ciągłym kontakcie z pochodnymi ropy naftowej i innymi chemikaliami.
 1. Łącznie z wnioskiem o wydanie gwarancji systemowej należy dołączyć wyniki testów na wyrwanie łączników w przypadkach:
  1. Mocowania do blachy konstrukcyjnej przez warstwę termoizolacyjną z pianobetonu.
  2. Mocowania do sklejki cieńszej niż 16.0 mm.
  3. Mocowania łącznikami do drewna w płytę OSB.
  4. Mocowania do fibrobetonu lub wylewek gipsowych.
 1. Razem z wnioskiem o gwarancję systemową należy przedłożyć do zatwierdzenia projekt wykonawczy. Projekt jest także wymagany przy inspekcji dachu i nadzorze nad realizacją.
Projekt wykonawczy musi zawierać:
  1. Rzut dachu.
  2. Rodzaj konstrukcji (dla konstrukcji złożonych).
  3. Rozmieszczenie detali na dachu.
  4. Rozmieszczenie stref o zwiększonej sile ssącej wiatru.
  5. Rodzaj łączników, ich długość i maksymalny rozstaw.
  6. Rodzaj i ilość balastu (jeżeli występuje).
W przypadku, gdy podczas realizacji dokonywano zmian w dokumentacji, kopie rysunków z naniesionymi zmianami muszą zostać przedstawione do zatwierdzenia w firmie Top-Tech przed inspekcją i wystąpieniem z wnioskiem o gwarancję.
 1. Wniosek gwarancyjny.
Po wykonaniu dachu należy wypełnić i wysłać do firmy Carlisle wniosek gwarancyjny, na podstawie którego zostanie przeprowadzona inspekcja dachu przed wystawieniem karty gwarancyjnej dachu.
 1. Gwarancja na system w przypadku, gdy dach został zrealizowany przed akceptacją dokumentacji przez firmę Carlisle.
W przypadkach gdy o gwarancję stąpiono po realizacji dachu, bez wcześniejszego konsultowania dokumentacji projektowej, do wniosku gwarancyjnego należy dołączyć:
  1. Rysunki detali wykonywanych w trakcie realizacji dachu.
  2. Szczegółowe protokoły odbioru robót dachowych.
  3. Dokumentacja wymieniona w paragrafie A.3.