DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

ZGRZEWANIE FOLII NA GORĄCO

1.
Wytyczne ogólne.

a. Do zgrzewania folii Sure-Weld TPO Carlisle można używać zgrzewarek automatycznych lub zgrzewarek ręcznych.

b. Zaleca się układanie arkuszy na dachu w grupach po 3 sztuki, aby zapewnić ciągłość pracy przy zgrzewaniu połączeń na dachu.

c. Jeżeli spadek dachu przekracza 40.0 cm/m używanie zgrzewarek automatycznych może stwarzać problemy, wówczas zaleca się stosowanie wyłącznie zgrzewarek ręcznych.

2. Powierzchnię zakładów folii która ma zostać zgrzana należy przygotować zgonie z poniższymi wytycznymi:

a. Czyszczenie folii powierzchnia folii przed zgrzaniem musi być całkowicie czysta. Brud i kurz który się dostał w obręb zgrzewu musi zostać usunięty za pomocą wody z mydłem. Zakład należy wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą. Do oczyszczenia zakładu można także użyć zmywacza Sure-Weld, a połączenie należy wytrzeć do sucha bawełnianą szmatką. W obrębie zakładu nie mogą pozostać żadne resztki zanieczyszczeń.

b. Czyszczenie folii wyeksponowanej po kilkudniowym (około 7 dni) wyeksponowaniu folii na działanie promieni słonecznych i warunków atmosferycznych powierzchnia folii podlegnie oksydacji. Taka powierzchnia musi zostać zmyta za pomocą zmywacza Sure-Weld przed jej zgrzaniem, zgodnie z poniższą instrukcją:

1) Zmywamy powierzchnię zakładu podłużnymi ruchami za pomocą zmywacza Sure-Weld i szmatki bawełnianej. Zaleca się aby szmatki były w kolorze białym, aby zapobiec ewentualnemu zabrudzeni powierzchni folii rozpuszczoną farbą z kolorowej szmatki.

Przed rozpoczęciem zgrzewania resztki zmywacza należy wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą.

2) Zmywanie należy przeprowadzać z wydajnością około 50.0 mb z jednego litra zmywacza jednej strony zakładu.

c. Zwykle metodą tą można naprawiać powierzchnię folii po wyeksponowaniu na działanie warunków atmosferycznych przez okres od 6 do 12 miesięcy. Po tym okresie zwykle niezbędne jest wcześniejsze dodatkowe czyszczenie powierzchni folii.

3. Używanie zgrzewarki automatycznej.

a.
Ustawienie temperatury.

Przy wykonywaniu zgrzewu folii Sure-Weld TPO nie można stosować jednakowych ustawień temperatury i prędkości przesuwu we wszystkich przypadkach. Wartości te należy każdorazowo sprawdzać, aby osiągnąć najwyższej jakości połączenie.

Celem ustalenia optymalnych ustawień należy skonsultować się z producentem automatu do zgrzewania.

Generalnie im jest niższa temperatura powietrza a więc i folii, tym mniejsza jest prędkość wykonywania zgrzewu.

Generalnie folia Sure-Weld TPO Carlisle powinna być zgrzewana w temperaturze 530 oC przy prędkości przesuwu 3.0 do 4.5 mb na minutę, czyli w temperaturze niższej niż większość folii termoplastycznych.

W przypadku zgrzewarki automatycznej Leister Warimat sugerowana temperatura to 530 oC przy prędkości przesuwu 3.0 do 4.0 mb na minutę. W przypadku innych zgrzewarek automatycznych należy stosować się do zaleceń jej producenta.

Poniższa lista jest zbiorem wytycznych, które należy przestrzegać przy ustawieniu temperatury i prędkości zgrzewania przy wykonywaniu połączenia:

1) Zgrzewanie wczesnym rankiem powinno odbywać się z mniejszą prędkością niż w południe, ze względu na niższą temperaturę.

2) Wraz ze wzrostem temperatury folii powinna zwiększyć się prędkość zgrzewania.

3) Jeżeli zgrzewana folia jest nasłoneczniona, to przy przemieszczaniu się ze zgrzewarką automatyczną w strefę zacienioną należy zmniejszyć prędkość zgrzewania, aby zgrzew był tej samej jakości.

Należy pamiętać iż folia w strefie nasłonecznionej ma wyższą temperaturę niż folia znajdująca się w cieniu.

Folia w ciemniejszym kolorze (np. szara) może być cieplejsza niż folia w kolorze białym, pomoże dać w efekcie większą prędkość zgrzewania.

4) Kałuże wody na powierzchni folii, woda na powierzchni po przelotnym deszczu lub zmiana pogody może powodować utratę ciepła w trakcie zgrzewania związanego z odparowywaniem wody z powierzchni folii. W takim przypadku aby zachować jakość zgrzewu należy zwiększyć temperaturę lub obniżyć prędkość zgrzewania. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy osuszyć zakłady folii.

5) Wiatr owiewający powierzchnię folii ochładza ją. Tak samo wiatr wiejący w połączenie w trakcie zgrzewania zmniejsza jego efektywność. Wymaga to od operatora zgrzewarki zwiększenia temperatury lub zmniejszenia prędkości zgrzewania.

6) Podłoże ma duży wpływ na ilość ciepła wymaganą do zgrzania zakładów folii. Zależnie od jego rodzaju automat musi być inaczej regulowany. Sklejka i beton wymagają wyższej temperatury lub mniejszej prędkości zgrzewu niż znajdująca się w podłożu izolacja termiczna.

7) W przypadku prawidłowego zgrzania folii Sure-Weld TPO nie powinno nastąpić wypłynięcie rozgrzanej masy z połączenia. Jeżeli z zakładu wypływa ciemna spodnia strona folii oznacza to, iż należy zwiększyć prędkość zgrzewania lub zmniejszyć temperaturę.

b. Ustawienia sprzętu.

Za ustawienia zgrzewarki odpowiedzialny jest jej operator. Jeżeli zgrzewane połączenie jest niskiej jakości należy sprawdzić:

1) Czy końcówka zgrzewarki równomiernie ogrzewa obie powierzchnie, w przypadku gdy jedna ze stron zakładu jest przegrzewana.

2) Czy końcówka zgrzewarki znajduje się dokładnie pod zakładem folii, w przypadku gdy strumień ciepła omija krawędź i powoduje powstanie tzw. zimnego zgrzewu.

3) Jeśli połączenie jest wytrzymałe na krawędzi ale w środku połączenia zgrzew jest zimy (strumień gorącego powietrza ogrzewa prawidłowo krawędź lecz nie dogrzewa środka zakładu) należy sprawdzić, czy automat zgrzewający nie przesuwa się zbyt szybko.

4) Należy się upewnić, czy silikonowe kółko wałka jest w dobrym stanie technicznym. Niewłaściwy docisk powoduje niewłaściwe wykonanie połączenia.

5) Należy się upewnić, czy wszystkie kółka zgrzewarki poruszają się osiowo. Rozregulowane jedno koło może powodować przesuwanie się folii w trakcie grzewania, obniżając znaczącą jakość zgrzewu.

6) Końcówka zgrzewarki powinna być dosunięta tak blisko kółka dociskowego jak to tylko jest możliwe. Zbyt duże oddalenie końcówki od wałka może powodować fałdowanie się folii.

7) Przegrzanie folii spowoduje słabe zgrzanie się zakładu. Zaleca się aby automat zgrzewający nie poruszał się z prędkością mniejszą niż 3.0 mb na minutę w trakcie zwykłego dnia. Tylko w bardzo zimne dni dopuszcza się zgrzewanie z niższą prędkością od podanej. Temperatura i prędkość zgrzewu musi być określona na podstawie doświadczalnego sprawdzenia aktualnych warunków zgrzewania.

8) Codziennie należy czyścić z brudu i zanieczyszczeń końcówkę zgrzewarki. Zgromadzony brud może ograniczyć przepływ powietrza i ilość ciepła dostarczanego w trakcie zgrzewania.

c. Zgrzewanie folii.

1) Należy nastawić zgrzewarkę, włączyć ją i pozostawić na 5 do 10 minut włączoną, do osiągnięcia stałej temperatury roboczej.

2) Automat zgrzewający należy umiejscowić we właściwej pozycji, zgodnie z kierunkiem w którym ma się odbywać zgrzewanie.

3) Należy podnieść zakład folii i umieścić pomiędzy nim a spodnim arkuszem końcówkę dyszy zgrzewarki. Natychmiast należy rozpocząć zgrzewanie, aby nie dopuścić do miejscowego przegrzania się folii.

4) Zgrzewanie powinno odbywać się wzdłuż połączenia tak, aby małe kółko prowadzące na froncie zgrzewarki przemieszczało się po krawędzi górnego arkusza.

Uwaga: należy sprawdzać, aby kabel zasilający zgrzewarkę leżał swobodnie i umożliwiał prawidłowe przemieszczanie się zgrzewarki.

5) Na każdym skrzyżowaniu się zgrzewów zakład należy docisnąć wałkiem silikonowym aby zapewnić sobie jednorodne połączenie. Wadliwe zgrzanie może spowodować wybrzuszenie się połączenia w miejscu nałożenia się kilku warstw folii Sure-Weld TPO.

Uwaga: W przypadku zgrzewania folii Sure-Weld TPO o grubości 1.52 mm, na wszystkich przecięciach się zgrzewów tworzących literę T należy wgrzać łątkę z niezbrojonej folii obróbkowej TPO.

6) Po skończeniu zgrzewania należy zatrzymać automatyczną zgrzewarkę i natychmiast wysunąć końcówkę dyszy zgrzewarki z zakładu.

7) Koniec zgrzewu w zakładzie należy zaznaczyć na powierzchni wodoodpornym pisakiem, dla łatwej jego identyfikacji. Miejsca w których automat do zgrzewania został wyłączony a następnie ponownie uruchomiony należy zgrzewać przy użyciu ręcznej zgrzewarki.

8) Należy sprawdzać jakość połączenia poprzez nacinanie przynajmniej raz wcześnie rano i raz po południu. Kontrolne nacinania połączeń należy także wykonywać w przypadku nagłych zmian pogody w ciągu dnia.

9) Zalecenia które pozwolą uniknąć przesuwania się i marszczenia folii.

a) Operator zgrzewarki automatycznej musi dociskać stopami folię do podłoża, aby automat pracował przy prawidłowo naciągniętym arkuszu. Operator zawsze powinien stać na niezamocowanym mechanicznie arkuszu, aby zapobiec jego przemieszczaniu się.

b) Nie wolno schodzić z arkusza folii w trakcie gdy kółko dociskowe zgrzewarki dociska zgrzewany zakład, aby arkusz folii nie przemieścił się.

c) Stosowanie balastu dociskowego.

Balastujący przedmiot należy ułożyć wzdłuż połączenia, blisko przed zgrzewarką automatyczną, dla zredukowania możliwości przemieszczania się folii przed automatem w trakcie zgrzewania. Pomimo tego operator musi nadal przemieszczać się po arkuszu folii utrzymując go we właściwym miejscu. Balastujący przedmiot należy przesuwać do przodu zgonie z rytmem wykonywania zgrzewu.

Balastującym obciążnikiem może być:

 • Kształtownik metalowy o szerokości 300.0 mm i długości 3.0 m (z zaokrąglonymi narożnikami).

 • Aluminiowa lub stalowa płyta o grubości min. 6.0 mm, szerokości około 80.0 mm i długości około 2.0 m (z zaokrąglonymi narożnikami).

 • Elastyczna rura wypełniona piaskiem o długości od 1.0 do 2.0 m.

 • Deska drewniana o grubości 50.0 mm, szerokości 300.0 mm i długości 1.0 do 2.0 m.

 • Twarda sklejka o grubości min. 19.0 mm, szerokości 600.0 mm i długości 2.5 m.

  d. Nacięcie sprawdzające.

  1) Nacięcie sprawdzające jakość połączenia należy wykonywać minimum raz na początku dnia i po południu.

  2) Szerokość nacięcia powinna być nie mniejsza niż 25.0 mm, i zawsze powinna być większa niż szerokość zgrzewu.

  3) Wycięty fragment połączenia należy poddać próbie rozrywającej po całkowitym wystygnięciu zgrzewu, czyli po min. 30.0 minutach. Szerokość rozrywanego paska zgrzewu powinna mieć minimum 40.0 mm. Prawidłowo wykonane zgrzanie objawia się tym, iż folia ulegnie delaminacji przy warstw osnowy zbrojącej a nie na zgrzewie.

  4) Wycięty fragment folii ze zgrzewu zakrywamy łątką z kawałka zbrojonej folii z zaokrąglonymi narożnikami i zgrzewamy ręczną zgrzewarką. Następujące objawy mogą świadczyć o nieprawidłowym wykonaniu zgrzewu:

  Odbarwiona lub przemieszana folia na zakładzie należy zwiększyć prędkość zgrzewania lub obniżyć temperaturę, gdy folia zmienia kolor lub zaczyna wypływać z połączenia.

  Pęcherze i fałdy prawidłowo wykonane połączenie nie może mieć pęcherzy lub fałd, i musi mieć szerokość minimum 40.0 mm.

  4. Używanie zgrzewarki ręcznej.


  a. Ustawienie pokrętła temperatury na zgrzewarce ręcznej przy dogrzewaniu obróbek powinno być w przybliżeniu na 6 (przy skali od 1 do 10).

  b. Ustawienie pokrętła temperatury na zgrzewarce ręcznej przy zgrzewaniu arkuszy folii powinno być w przybliżeniu na 8 (przy skali od 1 do 10).

  c. Prawidłowe ustawienie temperatury na zgrzewarce ręcznej jest uzależnione od temperatury powietrza, rodzaju podłoża i typu zgrzewarki.

  d. Silikonowy wałek dociskowy powinien zawsze dociskać płasko zgrzewany zakład. Nie wolno przekręcać wałka na krawędzi do zgrzewanego zakładu lub obróbki.

  5. Testowanie połączenia.

  Zgrzane połączenia powinny być sprawdzane za pomocą szpilkowego aparatu rozrywającego. Testowanie połączenia może być wykonywane po całkowitym ostygnięciu zgrzewu. Sprawdzanie powinni się wykonywać systematycznie w ciągu całego dnia, aby wykonywane zgrzewy były prawidłowe a automat zgrzewający prawidłowo wyregulowany. Naprawa miejsc po badaniu powinna być wykonywana na bieżąco, i nie później niż na końcu każdego dnia roboczego.

  a. Należy odczekać minimum 30 minut aż połączenie całkowicie ostygnie.

  b. Szpilkowy aparat testujący należy ustawić równolegle do zgrzanego połączenia. Delikatnie wciskamy próbnik w połączenie sprawdzając jego zgrzanie, ale nie w spodni arkusz zakładu. W prawidłowo zgrzanym połączeniu próbnik nie powinien zagłębić się w połączeniu.

  c. Jeżeli próbnik zagłębi się w połączenie, strefę odrywania się zakładu należy zaznaczyć na powierzchni wodoodpornym markerem.

  d. Niedogrzane połączenie należy jak najszybciej dogrzać ręczną zgrzewarką. Zaleca się aby odbyło się to tego samego dnia co wykryta nieprawidłowość.

  e. Po ostygnięciu naprawionego połączenia należy sprawdzić jego jakość. Jeżeli naprawa została przeprowadzona skutecznie należy usunąć zaznaczony markerem ślad. Jeżeli połączenie nadal nie jest prawidłowe należy je naprawić zgodnie z zasadami naprawy połączeń.

  Uwaga: Każde połączenie powinno być sprawdzone zaraz po ostygnięciu celem sprawdzenia poprawności ustawień zgrzewarki automatycznej. Szczególna uwagę należy zachować na przecięciu się zgrzewów i przy zgrzewach na dylatacjach. Inaczej mówiąc, należy stosować okresowe sprawdzanie jakości połączeń.

  f. Na wszystkich docinanych krawędziach zbrojonej folii TPO, na których widoczna jest siatka zbrojąca, po sprawdzeniu jakości połączenia należy nałożyć uszczelniacz Cut-Edge. Uszczelniacz ten nie jest wymagany na połączeniach na płaszczyznach pionowych dachów. Przy nakładaniu uszczelniacza w pasku o szerokości 3.0 mm z jednej tuby można zakryć około 70.0 do 80.0 mb połączenia.