DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Folia TPO Carlisle
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atestyZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Folia TPO Carlisle: Instrukcja techniczna

Gwarancje
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Okap dachu
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii
Zgrzewanie folii na gorąco
Problemy przy zgrzewaniu folii/Naprawy
Dodatkowe mocowanie folii
Obróbki
Chodniki na dachu
Uszczelnienia robocze
Czyszczenie folii
Detale instalacji
Materiały systemowe

Termoizolacja.

1. Jako termoizolacji w systemach TPO Carlisle zaleca się stosowanie pianki poliuretanowej. Dopuszcza się także stosowanie twardej wełny mineralnej lub twardego polistyrenu.

2. W ciągu jednego dnia roboczego nie wolno instalować na dachu więcej termoizolacji niż można przykryć folią Sure-Weld TPO.

3. Płyty termoizolacji należy ułożyć na ścisk, a ewentualne szpary nie mogą być szersze niż 6.0 mm. Wszelkie większe szpary należy niezwłocznie wypełnić.

4. Jeżeli termoizolacja jest układana warstwowo, zaleca się ich układanie z wzajemnym przesunięciem połączeń.

5. Ilość łączników mocujących mechanicznie płyty termoizolacji przypadająca na 1.0 m2 dachu uzależniona jest wytycznymi projektanta, zaleceniami aktualnej Polskiej Normy i zaleceniami producenta termoizolacji. Należy jednak przestrzegać generalnej zasady, iż w strefie środkowej ilość ta nie powinna być mniejsza niż 3.0 sztuki/m2 a w strefie obwodowej 6.0 sztuk/m2.

6. Do mocowania termoizolacji należy stosować odpowiednie łączniki, zależnie od konstrukcji dachu, rodzaju i grubości termoizolacji oraz zaleceń producenta łączników.