DACHY PŁASKIE


Folia EPDM Carlisle
Dachy zielone "green-tech"
Instrukcja techniczna
Karty technologiczne
Aprobaty i atesty

Folia TPO Carlisle


ZBIORNIKI WODNE
POZOSTAŁE MATERIAŁY


Dachy zielone "green-tech": Instrukcja techniczna

System dachów zielonych "green-tech"
Wymogi ogólne
Składowanie materiałów na budowie
Przygotowanie podłoża
Paroizolacja
Termoizolacja
Rozkładanie i mocowanie folii – warstwa hydroizolacyjna
Warstwa drenażowa
Warstwa wegetacyjna
System odwodnienia dachu zielonego
Uszczelnienia robocze
Detale instalacji
Materiały systemowe

WYMOGI OGÓLNE

Do wszystkich materiałów systemowych w trakcie transportu, przechowywania i wbudowywania muszą być dołączone karty bezpieczeństwa produktów. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa zawartych w przepisach ogólnych i stanowiskowych BHP.

1. Zależnie od warunków na dachu, zaleca się wykonywanie warstwy hydroizolacyjnej dachu zielonego od najwyższego punku dachu do najniższego, aby uniknąć zaciekania wody pod pokrycie i ewentualnie termoizolację. Zalecenie to zawiera w sobie także wykonanie wszystkich obróbek detali na połaci dachu, przerw roboczych, itp.

2. W przypadku etapowego wykonywania robót, należy zapewnić dokładane uszczelnienie przerwy roboczej warstwy hydroizolacyjnej dachu, aby zapobiec zaciekaniu wody pod pokrycie.

3. W przypadku dachów na różnych poziomach budynku, realizację należy rozpocząć od dachu najwyższego, aby ograniczyć do minimum ruch pieszy po wykonanym pokryciu.

4. Dla dachów wykonywanych na wysokościach większych niż 1.800,0 m npm. może dochodzić do szybkiego wysychania klejów i środków gruntujących przy niskim ciśnieniu atmosferycznym.