DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


System odwodnieniowy

Lokalne warunki gruntowe decydują o tym, czy konieczne będzie zastosowanie warstwy drenującej.

Jeżeli ciecz może doprowadzić do destabilizacji gruntu, należy ograniczyć ilość wody w gruncie. Cel ten można osiągnąć za pomocą systemu drenującego, podwójnego systemu wodoszczelnego z warstwą drenującą między membranami lub przez pokrycie korony skarpy membran , co zabezpieczy przed infiltracją i zalewaniem.

Obecność gruntów gliniastych ogranicza przenikalność gruntu. W takim przypadku zalecane jest zastosowanie systemu drenującego pod membran .

KRYTERIA STOSOWANIA
Stosowanie systemu drenującego nie jest konieczne, jeśli przepuszczalność warstwy przewyższa od 4 do 10 m/s lub, gdy nie przewiduje się podciśnienia. W wielu przypadkach system drenujący pozwala na szybkie wykrycie przecieków.

Drenaż wodny/gazowy jest zawsze wymagany w następujących przypadkach:
  • gdy możliwy jest ruch wody pod membran w gruntach, w których może wystąpić erozja (grunty krasowe, ...)
  • grunty zawierają materię organiczną
  • skarpy zbudowane są z gruntów gliniastych (stabilność podczas
  • opróżniania, ...)
  • gdy oczekiwane są zmiany poziomu wód gruntowych
  • w zbiorniku składowane są substancje organiczne lub mogące zanieczyścić
  • środowisko
Rysunek 3 podsumowuje główne przypadki ciśnienia panującego pod membrana


Rys. 3.1
Obecność warstwy nieprzepuszczalnej powoduje osuwanie się skarp

Rys. 3.2
Podnoszenie się poziomu wody gruntowej powoduje unoszenie dnaRys. 3.3
Rozkład substancji organicznych


Rys. 3.4
Obecność materii organicznej i przecieki membrany


Rys. 3.5
Poziom wody gruntowej jest wyższy
od poziomu cieczy w zbiorniku


Rys. 3.6
Nagła zmiana poziomu wody w zbiorniku


Rys. 3: PRZYPADKI CIŚNIENIA POD ZBIORNIKIEM


DRENAŻ WODNY

Drenaże wodny i gazowy są często ze sobą powiązane. Z tego względu, zalecamy lekkie nachylenie (+/-1%) dna w kierunku skarpy.

Wodę można odprowadzić w jeden z następujących sposobów:

- warstwa materiału przepuszczalnego o minimalnej grubości 100 mm
- przepuszczalny materiał geowłóknisty
- siatka rowków drenujących przykrytych przepuszczalną gewłókniną lub cienką
warstwą przepuszczalną.

Aby zabezpieczyć system przed zapychaniem się, należy zainstalować filtr naturalny lub syntetyczny między gruntem i warstwą drenującą. Należy przestrzegać zasad użytkowania filtra.

Woda powinna być zbierana przez sieć rur głównych, umieszczonych w najniższych punktach zbiornika. W przypadku większych budowli wodnych zalecamy stosowanie wydzielonych obszarów sieci drenującej, umożliwi to łatwą lokalizację przecieku.


RYS. 4: DRENAŻ WODNY

Wielkość i spadek w systemie drenującym zależy od następujących czynników:

- dopuszczalnego tempa przecieku
- tempa przepływu wody spoza zbiornika
- dopuszczalnego ciśnienia pod membran
- ewentualnych awaryjnych wycieków

W przypadku mniejszych obiektów, zalecamy stosowanie rurek drenujących o średnicy 60 mm. W przypadku większych obiektów należy dokładnie obliczyć rozmiar i gęstość sieci, a także ciśnienie ssące. Więcej informacji powinien podać producent.

DRENAŻ GAZOWY
W gruntach mało przepuszczalnych zaleca się stosowanie rur perforowanych o średnicy 40 do 80 mm, ułożonych w rozstawie 20 m. Jeżeli spodziewane jest występowanie gazu pod ciśnieniem, rozstaw rur powinien wynosić 10 m.

Pomiędzy rurami należy ułożyć piasek (lub podobny materiał) lub przepuszczalny materiał geosyntetyczny.

Jako alternatywę można zastosować płaski drenaż syntetyczny.
Nie można dopuścić do kontaktu membrany EPDM z powierzchnią cierną systemu drenującego.
Otwory wentylacyjne są zawsze umieszczone w najwyższych punktach skarpy i powinny być zakryte daszkiem.

Drenaż gazowy powinien być tak zaprojektowany, aby niemożliwe było jego zalanie. Wszystkie systemy odprowadzające gazy powinny być zespolone z systemami odprowadzającymi wodę.


RYS. 5: DRENAŻ GAZOWY