DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Roboty ziemne

KSZTAŁTOWANIE TERENU
Kształtowanie terenu może być wykonane na kilka sposobów:

- usunięcie gruntu rodzimego
- dowóz gruntu (kształtowanie skarp)
- rozwiązanie mieszane, część gruntu jest wykopywana i przesuwana na boki tworząc skarpy

Poniższa tabela przedstawia zalety i wady wymienionych metod.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Grunt zalegający bezpośrednio pod membran powinien być zagęszczony do wartości 95% optimum Proctora. Zagęszczenie może być osiągnięte metodą naturalną lub mechaniczną. Podłoże powinno być zagęszczane warstwami o miąższości 200 do 500 mm, za pomocą ubijaków wibracyjnych lub walców drogowych. Po zagęszczaniu można zastosować preparaty chwastobójcze.

Warstwa podkładowa nie może zawierać żadnych sterczących elementów o średnicy przewyższającej 5 mm. Po usunięciu kamieni i pniaków, itp., podłoże będzie właściwie przygotowane. Jeśli podłoże składa się z gruntów piaszczystych lub gliniastych, to membrana może być układana bezpośrednio na takiej powierzchni. W większości przypadków, wymagana jest dodatkowa warstwa materiału ziarnistego (piasek, grunt spoisty) i/lub warstwa geowłókniny o masie min. 300 g/mm2 Na skarpach i podłożu chropowatym (beton, mur), należy ułożyć geowłókninę o minimalnej masie 300 g/mm2

INSTALACJA DRENAŻU
Rurki drenażowe są układane w rowkach, rowki powinny mieć lekkie nachylenie. Rurki nie mogą być uszkodzone lub spłaszczone podczas robót ziemnych (ruch maszyn budowlanych, zagęszczanie). Każda rurka powinna być chroniona przez geowłókninę, której zadaniem jest także chronienie membrany. Typ geowłókniny należy tak dobrać, aby unikać zapychania się systemu drenującego.

RÓW KOTWIĄCY I PLATFORMA SKARPY
Rów kotwiący powinien być wykopany wokół całej konstrukcji. Wykopany grunt może być składany obok rowu, na zewnątrz od zbiornika. Rów należy wykopać w takiej odległości, aby zabezpieczyć koronę skarpy przed osunięciem (patrz zalecenia w rozdziale 1). Aby ograniczyć naciągnięcie membrany krawędź korony nasypu powinna być zaokrąglona (promień krzywizny 300 do 500 mm). Korona skarpy powinna być ostrożnie zagęszczana i mieć lekki spadek 1% na zewnątrz zbiornika.

ZAGĘSZCZANIE WOKÓŁ KONSTRUKCJI BETONOWYCH
Aby uniknąć nierównomiernego osiadania grunt powinien być zagęszczany warstwami, każda warstwa musi być zagęszczona do 95% wartości optimum Proctor'a.

PRZEWODY
Wszystkie przewody muszą być ułożone przed układaniem i zagęszczaniem gruntu.

KONTROLA ROBÓT ZIEMNYCH
Wykonawca uszczelnienia powinien odwiedzić plac budowy, aby sprawdzić czy roboty ziemne zostały wykonane właściwie. Wykonawca powinien sporządzić plan klejenia arkuszy na budowie. Wybór arkuszy EPDM będzie zależeć od tego planu. Stan powierzchni musi zostać skontrolowany i każda nierówność powinna zostać usunięta. Wszystkie korekty powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót izolacyjnych