DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Roboty izolacyjne

UKŁADANIE GEOWŁÓKNINY
Geowłóknina powinna być układana z zakładem 300 mm.

Aby zapobiec podnoszeniu geowłókniny przez wiatr, należy ją tymczasowo obciążyć za pomocą worków z piaskiem lub opon.

UKŁADANIE MEMBRANY
Rolki membrany powinny być rozłożone zgodnie ze sporządzonym wcześniej planem.

Układanie należy rozpocząć od pokrycia skarp.

Arkusze membrany powinny być rozwijane z rowu mocującego w dół skarpy. Aby zabezpieczyć membranę przed zsuwaniem się podczas rozwijania należy ją tymczasowo przymocować.

Podczas układania membrany należy sprawdzić, czy nie przykrywamy kamieni i elementów o ostrych krawędziach.

Podczas układania arkuszy, należy unikać tworzenia się fałd geowłókniny i uszkodzeń podłoża, ułatwi to właściwe manewrowanie membran . Membrany powinna być unoszona na obwodzie, co umożliwi przesuwanie membrany na poduszce powietrznej.

Nadmiar membrany powinien być pozostawiony u podnóża skarpy, umożliwi to połączenie sąsiednich arkuszy. Na skarpach należy unikać poziomych łączeń membrany.

Przed łączeniem arkuszy EPDM lub przed wykonywaniem obróbek należy pozostawić arkusze luźno rozłożone przez 30-45 minut, umożliwi to relaksację membrany.

MOCOWANIE MEMBRANY
Jeżeli po napełnieniu zbiornika oczekiwane są znaczne ruchy gruntu, to membrana powinna być tymczasowo mocowana na koronie skarpy, mocowanie takie umożliwi ruchy membrany bez zbyt dużych naprężeń.

W pierwszym etapie membrana jest częściowo obciążona w rowie, mocowanie końcowe jest wykonane w późniejszym czasie.

Zbiornik powinien zostać wypełniony cieczą przed wypełnieniem i zagęszczeniem rowu kotwiącego. Wypełnienie rowu gruntem i zagęszczenie powinno być wykonane bez poddawania membrany naprężeniom, które mogą ją uszkodzić.

Aby podczas instalacji uniknąć unoszenia i przesuwania membrany, należy ją tymczasowo (lub na stałe) obciążyć. Obciążenie ułatwia operację klejenia. Jako balast mogą być używane worki z piaskiem, opony lub łaty drewniane.

KLEJENIE SĄSIEDNICH ARKUSZY
Klejenie arkuszy powinno być wykonywane bezpośrednio po relaksacji membrany.

Wszystkie arkusze powinny być układane bez fałd, nie należy naciągać membrany, minimalne zakłady powinny być nie mniejsze niż 150 mm. Trzeci arkusz powinien być klejony zaraz po relaksacji.

W przypadku mniejszych zbiorników, arkusze mogą być łączone na płaskiej powierzchni obok zbiornika.

W przypadku dużych zbiorników w miejscach klejenia należy układać pod membran płyty drewniane, kawałki izolacji lub arkusze laminowane. Po zakończeniu klejenia arkusze są wyciągane spod membrany za pomocą liny.

Klejenie nie powinno być wykonywane w następujących przypadkach:

- opady śniegu
- błoto w miejscu klejenia
- kondensacja pary wodnej na podkładzie lub na membranie
- opady deszczu
- zalanie wodą

Dwa sąsiednie arkusze powinny być łączone za pomocą taśmy samoklejącej. Na następnych stronach zostaną przedstawione kolejne etapy klejenia.


Rys. 18: Klejenie EPDM

KROK 1: UŁOŻENIE MEMBRANY W ODPOWIEDNIM MIEJSCU

- Oba arkusze membrany powinny być układane z zakładem (ok. 200 mm).
- Membrany powinna być płaska i nienaprężona.
- Za pomocą markera należy zaznaczyć na dolnym arkuszu, miejsce ułożenia górnego arkusza.
- Linia powinna być naniesiona 10 do 20 mm od krawędzi górnego arkusza i powinna być powtarzana co metr.


Rys. 19.1

KROK 2: TYMCZASOWE PRZYKLEJANIE ZAKŁADU.

- górna część arkusza powinna być odgięta na szerokości 250 mm, odgięty zakład należy tymczasowo przykleić za pomocą podkładu Quick Prime, klejenie należy wykonywać co metr.
- w przypadku, gdy membrana jest pokryta błotem lub brudem, obszar zakładu należy oczyścić za pomocą szmaty zamoczonej w preparacie Splice Wash.

KROK 3: Stosowanie podkładu quick primer

- Przed użyciem podkład Quick Prime należy go dobrze wymieszać, mieszanie należy kontynuować w czasie użycia, następnie należy nalać niewielką ilość podkładu (1,5 l) do wiaderka. Podkład może być nanoszony za pomocą odpowiedniej gąbki.
- Zamocz gąbkę w podkładzie Quick Prime, trzymaj ją poziomo i pozwól, aby nadmiar podkładu spłynął do wiaderka.


Rys. 19.2

- Stosuj podkład równomiernie wzdłuż klejonej powierzchni, podkład należy nanosić ruchami posuwisto zwrotnymi na obie klejone powierzchnie. Podkład powinien być nanoszony do momentu, gdy powierzchnia stanie się ciemnoszara. Należy unikać powstania smug i mokrych plam. Namoczona gąbka pokrywa powierzchnię o długości 1,00 m i szerokości 100 mm (z jednej strony).
- Gąbkę należy zmieniać co 60 m lub wtedy, gdy podkład zaschnie na gąbce. Zużywane gąbki należy wyrzucać na końcu dnia roboczego.
- Dodatkowe gruntowanie jest wymagane w miejscach przecinania się połączeń fabrycznych i na powierzchniach pokrytych klejem.- Obie strony klejonych powierzchni powinny być obrabiane w tym samym czasie, ma to na celu zapewnienie równego czasu wysychania.
- Należy sprawdzić, czy podkład jest gotowy. Podkład powinien całkowicie wyschnąć. Przed instalacją taśmy należy odczekać ok. 10 minut, umożliwi to całkowite wyschnięcie podkładu. Sprawdź stan powierzchni dotykając zagruntowana powierzchnie czystym i suchym palcem (patrz szkic), aby upewnić się, że zagruntowana powierzchnia jest sucha na całej szerokości, należy nacisnąć powierzchnię palcem i następnie pchnąć w przód. Jeżeli takie operacje wykażą, że podkład jest lepki, to powierzchnia nie jest jeszcze gotowa do układania na niej taśmy klejącej. Czas wysychania zależy od parametrów powietrza zewnętrznego (wilgotność względna, prędkość wiatru, temperatura...).

KROK 4: INSTALACJA TAŚMY

- Taśmę Quickseam Splice Tape (z papierem ochronnym na górze) należy układać na dolnym arkuszu, wzdłuż linii zaznaczonej wcześniej;
- Natychmiast po ułożeniu taśmy należy ją dociskać za pomocą wałka silikonowego.


Rys. 19.3

KROK 5: SPRAWDZENIE UŁOŻENIA TAŚMY

- Górny zakład membrany zostaje zwolniony i połączenie należy przycisnąć za pomocą rąk. Aby uniknąć powstawania fałd należy przyklejać płachtę delikatnie ruchami prostopadłymi do krawędzi łączenia. Górny arkusz powinien opaść na dolną część bez fałd i rozciągnięć. Górny arkusz
powinien spoczywać na papierze ochronnym taśmy.
- Jeżeli jest to konieczne należy przyciąć górny arkusz tak, aby taśma QuickSeam Splice Tape wystawała spod górnej krawędzi na 10 do 15 mm.


Rys. 19.4

KROK 6: USUNIĘCIE PAPIERU OCHRONNEGO TAŚMY

- Aby usunąć papier ochronny należy najpierw odgiąć arkusz membrany EPDM. Papier należy zerwać ciągnąc go pod kątem 45 stopni do taśmy i równolegle do powierzchni membrany.
- Górna część arkusza powinna opaść swobodnie na odsłoniętą taśmę QuickSeam Splice Tape. Po usunięciu papieru należy docisnąć membranę na całej długości łączenia.


Rys. 19.5

KROK 7: DOCISKANIE POŁĄCZEŃ

- Na koniec należy dociskanie połączenia za pomocą wałka silikonowego, najpierw prostopadle do szwu, a następnie równolegle na całej jego długości.


Rys. 19.6

ZABIEGI SPECJALNE SĄ WYMAGANE GDY: (Zakończenie pasma, połączenia w kształcie litery T, itp. ...)

- Gdy szew jest dłuższy niż długość taśmy, zakład sąsiednich taśm powinien wynosić minimum 25 mm. Uszczelnienie ochronne - Lap Sealant - powinno być naniesione na długości 100 mm na obu stronach zakładu.
- Gdy kilka arkuszy spotyka się w jednym punkcie, tylko trzy arkusze mogą zachodzić na siebie. W takim przypadku należy zastosować wzmocnienie z Formflash (200 x 200 mm).
- Wzmocnienie z Formflash (200 x 200 mm) należy zastosować w miejscu załamania połączenia.


Rys 20: Wzmocnienie połaczeń

- Jeżeli powierzchnia klejona jest zanieczyszczona (błoto, itp.), to należy przemyć ją za pomocą preparatu Splice Wash, następnie należy zastosować Quick Prime.
- Jeżeli warunki atmosferyczne są niesprzyjające (wilgotność, kondensacja pary wodnej na powierzchni zagruntowanej Quick Prime), to należy przerwać układanie taśmy Quick Seam.
- Należy unikać przesuwania membrany w czasie (i w krótkim okresie po) układania taśmy klejącej Splice Tape.
- Niedopuszczalne jest układanie nadmiernej liczby arkuszy, należy ułożyć tylko tyle arkuszy, ile można skleić jednego dnia.

STOSOWANIE FORMFLASH

Poniżej opisujemy procedurę instalacji materiału Formflash.

Krok 1: Ułożenie membrany EPDM
Arkusz membrany powinien leżeć płasko, bez fałd w obszarze klejenia.

Krok 2: Oczyszczenie miejsca klejenia
Arkusz EPDM powinien zostać oczyszczony za pomocą preparatu Splice Wash w celu usunięcia brudu, talku i innych materiałów, które mogą zanieczyścić miejsce klejenia. Materiał Formflash nie musi być czyszczony, jeśli nie jest zabrudzony.
Preparat Splice Wash powinien przeschnąć. Jako alternatywę do Splice Wash można zastosować Quick Prime. Opis technik czyszczenie można znaleźć w części poświęconej taśmie klejącej; obrabiana powierzchnia powinna być ciemnoszara bez smug.

Krok 3: Stosowanie kleju Splice Adhesive
Klej powinien być mieszany przed i w czasie stosowania.
Klej powinien być naniesiony na obie klejone powierzchnie (arkusz EPDM i dolna część Formflash), należy stosować pędzel odporny na rozpuszczalniki (szerokość: 100 mm, grubość: 12 mm). Klej powinien być nanoszony równą, gładką warstwą. Nie należy pokrywać uprzednio naniesionej warstwy kleju. Stosowanie wałka jest zabronione.
Klej należy nanieść na obie klejone powierzchnie (Formflash i membranę), należy wykonać to w tym samym czasie, aby zapewnić równy czas wysychania.

Krok 4: Test gotowości kleju
Klej powinien przeschnąć.
Klej powinien być odpowiednio suchy przed zamknięciem szwu. Sprawdź stan powierzchni dotykając zagruntowaną powierzchnię czystym i suchym palcem, aby upewnić się, że zagruntowana powierzchnia jest sucha na całej grubości należy nacisnąć powierzchnię palcem i następnie pchnąć w przód.
Jeżeli podczas unoszenia palca stwierdzisz, że powierzchnia jest lepka, to powierzchnia szwu nie jest jeszcze gotowa do połączenia i nie może zostać zamknięta.

Krok 5: Zamknięcie połączenia
Sklejone powierzchnie należy dociskać unikając powstawania fałd.

Krok 6: Dociskanie szwu
Dociskanie należy wykonywać za pomocą małego wałka silikonowego, należy pozbyć się uwięzionych pod powierzchnią pęcherzyków powietrza.

Krok 7: Stosowanie uszczelniacza Lap Sealant
Na krawędzi szwu należy nanieść uszczelniacz Lap Sealant (pasek o średnicy 6 mm). Uszczelnianie należy rozpocząć 4 godziny po zakończeniu operacji klejenia chyba, że warunki pogodowe są niesprzyjające lub kończy się dzień roboczy.

Krok 8: Usuwanie nadmiaru uszczelniacza
W tym celu należy posłużyć się narzędziem dostarczanym z uszczelniaczem, nad krawędzią szwu należy pozostawić pas uszczelniacza.

NAROŻNIKI PRZY ŚCIANACH PIONOWYCH
W większości przypadków, nadmiar arkusza EPDM jest zaginany w narożniku. Jednak, jeśli jedna lub obie ściany są wykonane z betonu lub muru, to wymagane jest odcięcie nadmiaru EPDM co ułatwi pełne przyklejenie membrany do ścian. W takiej sytuacji, narożnik powinien być uszczelniony za pomocą Formflash (patrz poniżej).


Rys. 21: OBRÓBKA NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH, ŚCIANY BETONOWE I MUROWANE

Rys. 22: OBRÓBKA NAROŻNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, ŚCIANY BETONIOWE I MUROWANE

OBRÓBKI ELEMENTÓW WYSTAJĄCYCH MUROWANYCH LUB BETONOWYCH
Sprawdź czy powierzchnia, do której ma być przyklejona membrana jest sucha, gładka i wolna od ostrych krawędzi. Grunt otaczający wystającą ścianę powinien być właściwie zagęszczony.
Sprawdź czy arkusz jest ułożony w swojej końcowej pozycji, odegnij go tak, aby mieć dostęp do spodniej części. Powierzchnia odgięcia powinna być gładka, co zminimalizuje ilość zgięć. Przed zastosowaniem kleju z klejonej powierzchni membrany i ściany należy usunąć kurz i brud. Klej musi być mieszany przed i podczas użycia.
Nanieś klej Bonding Adhesive, w tym samym czasie na powierzchnię arkusza i podłoże, umożliwi to wysychanie kleju w tym samym czasie dla obu powierzchni. Aby nanieść równą warstwę kleju, należy stosować wałek malarski o włosiu odpornym na rozpuszczalniki. Należy uważać, aby nie nanieść kleju na powierzchnię membrany, która później ma być oczyszczona i przyklejona do innego arkusza lub obróbki.

Posmarowana powierzchnia powinna przeschnąć. Aby sprawdzić stan powierzchni należy stosować metodę opisaną w części poświęconej klejeniu. Rozpoczynając od zagięcia, powoli przyklejaj membranę do powierzchni posmarowanej klejem, staraj się unikać powstawania fałd. Dociskaj klejony arkusz za pomocą sztywnej szczotki, co umożliwi pełne sklejenie łączonych powierzchni.
Jeśli stosujesz Formflash jako obróbkę, to przed zdarciem papieru ochronnego należy dociskać klejone powierzchnie. Obróbka powinna być zakończenia listwą wykończeniową (Termination Bar), patrz rysunek 13.
Zastosuj uszczelniacze Water Block i Lap Sealant zgodnie z ilustracją.

OBRÓBKI PRZEJŚĆ RUR
W przypadku wysokich ścian (powyżej 1,5 m) należy stosować mocowanie pośrednie za pomocą listew. Jedno mocowanie w połowie wysokości dla ścian o wysokości od 1,5 do 3 m, dla ścian wyższych mocowania pośrednie co 1 m. Grunt wokół rur powinien być właściwie zagęszczony, aby zapobiec osiadaniu. W przypadku rur dostępnych od góry obróbka może być połączona z dolnym arkuszem EPDM. Należy wyciąć mały otwór (50% średnicy rury) w membranie w miejscu przejścia rury. Naciągnij membranę na rurę.

Połącz ją z Formflash, zgodnie z rysunkiem. W przypadku rur niedostępnych od góry (zbyt długich), wymagane jest połączenie obróbki rury z membran podstawową za pomocą Formflash. W obu przypadkach połączenie zabezpieczone jest za pomocą kołnierza mocującego.

OBRÓBKI SPUSTÓW WODY

Wokół spustów zalecane jest stosowanie podkładu betonowego. Arkusz EPDM jest mocowany mechanicznie lub za pomocą elementu wpustowego (z ołowiu, PVC, EPDM, ...) mechanicznie zamocowanego do podkładu betonowego. Przed montażem systemu mocującego lub elementu wpustowego między membran EPDM i podkładem betonowym należy zastosować uszczelkę wodoszczelną (Water Block), zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Jeśli wymagane jest zastosowanie elementu wpustowego, należy zastosować Formflash jako materiał wykończeniowy.

INSTALACJA WARSTWY OCHRONNEJ
Przed ułożeniem warstwy ochronnej sprawdź, czy membrana nie jest uszkodzona, zapewnij dobrą jakość połączeń poprzez identyfikację możliwych osiadań i sprawdź połączenie z konstrukcją. Jeśli jest to konieczne napraw membranę zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

NAPRAWA MEMBRANY
Rozerwaną membranę można naprawić naklejając kawałek EPDM, łata powinna przykrywać miejsce rozerwania z zakładem wynoszącym minimum 150 mm w każdą stronę od uszkodzenia. Łata powinna być przyklejona za pomocą kleju Splice Adhesive. Naprawiana powierzchnia powinna być oczyszczona za pomocą szmatki nasączonej preparatem Splice Wash, ma to na celu usunięcie błota i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jakość połączenia. Powierzchnia jest odpowiednio wyczyszczona gdy ma kolor ciemnoszary bez smug. Po wysuszeniu, należy nanieść klej Splice Adhesive za pomocą pędzla (w ilości 750 gr/m2) na obie powierzchnie (membrana i łata). Po wyschnięciu kleju należy połączyć obie powierzchnie. Łatę należy dociskać za pomocą wałka silikonowego. Ostatecznie należy zaizolować krawędzie łaty za pomocą uszczelniacza Lap Sealant, zgodnie z opisem podanym w części poświęconej klejeniu.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA
Zaleca się wykonywanie corocznej inspekcji membrany, która może wykryć problemy wpływające na trwałość systemu. Inspekcja ograniczy koszty, które mógłby ponieś użytkownik w razie uszkodzenia membrany.

Zalecenia:
- wizualna inspekcja membrany, wszystkie szwy, połączenia i mocowania (przed napełnieniem zbiornika),
- pomiary poziomu wycieków i monitorowanie poziomu wody,
- sprawdzenie wszystkich wywietrzników drenażu gazowego,
- unikanie przepełniania zbiornika,
- sprawdzanie składu chemicznego i temperatury cieczy wchodzącej w kontakt z membran ,
- sprawdź ochronę arkusza, jeśli taka ochrona istnieje.

BEZPIECZEŃSTWO
Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przebywających na placu budowy, szczególnie jeśli zbiornik jest wykonywany blisko obszarów turystycznych.
Należy uwzględnić następujące środki ostrożności:

- drabiny lub liny
- małe nachylenie skarp (<3:1)
- platformy pośrednie z ograniczoną głębokością zbiornika,
- ogrodzenie wokół zbiornika.

OPIS PRODUKTU
System hydrotechniczny Carlisle stosowany w uszczelnianiu zbiorników, wymaga stosowanie pełnego zakresu materiałów obejmującego: arkusze EPDM, kleje, taśmy klejące, uszczelniacze, produkty czyszczące, pasy niewulkanizowanej membrany i akcesoria prefabrykowane. Stosowanie tych materiałów zapewni jednorodność systemu.

MEMBRANA
-Arkusz EPDM: głównym składnikiem systemu jest membrana EPDM. Nieprzerobiony materiał EPDM (monomer dienowy etyleno propylenowy) jest mieszany z olejami, substancjami wulkanizacyjnymi i wypełniaczami (sadza). Arkusz EPDM jest produkowany w wyniku kalandrowania i wulkanizowania. Arkusz może mieć grubość 1,00; 1,15 lub 1,52 mm. Najczęściej stosuje się arkusze o grubości 1,00 mm.

- Formflash: pasy samo wulkanizującego się EPDM mogą być docinane i dopasowane do nieregularnych kształtów takich, jak: narożniki, rury, itp.

KLEJE I TAŚMA KLEJĄCA

- Klej Bonding Adhesive: Klej neoprenowy stosowany do łączenia arkuszy EPDM lub Formflash oraz innych powierzchni (drewna, metalu, betonu i innych).
- Klej Splice Adhesive: Klej na bazie butylu służący do klejenia Formflash lub obróbek EPDM.
- Taśma klejąca QuickSeam Splice Tape: dwustronna taśma klejąca na bazie butylu służąca do klejenia arkuszy EPDM.

USZCZELNIACZE
- Uszczelniacz Lap Sealant: preparat na bazie EPDM, służący do uszczelniania krawędzi klejonych za pomocą Splice Adhesive.
- Uszczelka Water Block: preparat na bazie butylu służący do uszczelniania elementów wodoszczelnych.

PREPARATY CZYSZCZĄCE
- Preparat Splice Wash: środek czyszczący stosowany do przygotowania powierzchni EPDM do klejenia przy pomocy Splice Adhesive. Środek ten nie może być używany do czyszczenia taśmy klejącej QuickSeam Splice Tape.
- Preparat QuickPrime: środek służący do przygotowania powierzchni arkusza EPDM przed zastosowaniem taśmy QuickSeam Splice Tape.

AKCESORIA

- Listwa wykończeniowa Termination Bar: profil aluminiowy służący do końcowego umocowania arkusza EPDM na ścianie.

Materiały wyprodukowane przez innych producentów (łączniki, wloty rur spustowych, profile metalowe, itp.), które nie są opisane w Wytycznych Instalacji Carlisle, mogą być stosowane po zatwierdzeniu przez Carlisle.