DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Przygotowanie gruntu

GRUNT RODZIMY
Podłoże (warstwa gruntu wchodząca w bezpośredni kontakt z membran ) powinno być czyste i równe, bez grudek i zagłębień. Warstwa stykowa powinna kompensować różnice osiadania gruntu i umożliwiać instalacje systemu drenującego.

Podłoże może być przygotowywane na różne sposoby:

- po usunięciu żwiru i otoczaków oraz roślinności podłoże należy wygładzić i zagęścić
- stosowania warstw wypełniających o odpowiednim uziarnieniu (piasek, grunt stabilizowany, ...)

Roślinność

Przed rozpoczęciem zagęszczania należy usunąć wszystkie rośliny, nie usunięcie roślin mogłoby spowodować tworzenie się gazów i późniejsze zagęszczanie podłoża. Tam, gdzie możliwe jest ponowne pojawienie się roślin (np. w miejscu kotwienia) zalecamy stosowanie środków chwastobójczych.
Środki chwastobójcze nie mogą zawierać substancji, które mogłyby naruszyć strukturę materialną membrany.

Zagęszczanie
Warstwa gruntu leżąca pod membran powinna być optymalnie zagęszczona (95% optimum Proctor'a), grunt należy zagęszczać mechanicznie lub w sposób naturalny.

Zagęszczanie korony nasypu musi być wykonywane ze szczególną uwagą. Uwaga: Wartość optimum Proctor'a odpowiada stanowi równowagi gruntu między konsolidacją i spęcznieniem.

Geowłóknina
Zaleca się układania geowłókniny między podłożem i membran . Układanie geowłókniny na skarpach jest konieczne, ułożenie na skarpie dodatkowej warstwy gruntu jest często bardzo trudne. W zależności od rodzaju gruntu można stosować geowłókniny o masie od 200 do 500 g/mm2

Tam, gdzie geowłóknina ma spełniać rolę drenażu należy sprawdzić jej przenikalność. W takich przypadkach należy stosować geowłókniny drenujące (np. Geowłókninę igłową PP).

PODŁOŻA TWARDE (BETON, GRUNTY STABILIZOWANE, ...)
Na podłożach twardych takich jak beton, zawsze należy stosować geowłókninę, chyba, że membrana jest całkowicie przyklejana. Na podłożach bitumicznych (asfaltobeton, grunty stabilizowane emulsją bitumiczną) należy stosować geowłókniny o masie min. 300 g/mm2

GRUNT WOKÓŁ KONSTRUKCJI BETONOWYCH
Membrany mocowana do konstrukcji betonowych musi przenieść naprężenia powodowane przez ruchy gruntu.

Zagęszczanie gruntu wokół konstrukcji betonowych musi być prowadzone ze szczególną uwagą, ma to na celu ograniczenie osiadania do minimum.

Grunt wypełniający, układany wokół konstrukcji betonowej, musi być zagęszczony do wartości 95% optimum Proctora.

BADANIE GRUNTU
Należy sprawdzić jakość gruntu i powierzchni, ma to na celu określenie kroków przygotowawczych, które należy wykonać przed ułożeniem membrany.