DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Membrany

DANE TECHNICZNE

Wszystkie elementy systemu hydrotechnicznego powinny być wyprodukowane przez Carlisle, zgodnie z opisem w Kartach Danych Technicznych lub powinny być zatwierdzone przez Carlisle.

Membrany Carlisle to membrana EPDM wykonana z gumy syntetycznej. Arkusze są łączone w fabryce zanim zostaną poddane wulkanizacji, ma to na celu ograniczenie ilości łączeń na budowie. membrany EPDM są zwijane w rulony o długości 3,30 m.

Arkusze mogą mieć następujące wymiary:
- szerokość (m) 3,05; 6,10; 9,15; 12,20 lub 15,25
- długość (m) 15,25; 30,50; 45,75 lub 61,00
- grubość (mm) 1,00; 1,15 lub 1,52

Na każdej rolce naniesiony jest znak firmowy, grubość, wymiary, data, numer serii produkcyjnej, a także strzałka wskazująca kierunek rozwijania.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu, ładowania i rozładowywania membrany. Nieuwaga może spowodować uszkodzenie membrany. Rolki muszą być składowane na płaskiej i czystej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi.

membrany EPDM nie wymagają szczególnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Jednakże, wszystkie akcesoria muszą być przechowywane w suchym i ciepłym miejscu (od 10°C do 25°C) oraz muszą być chronione przed warunkami pogodowymi.

MOCOWANIE MEMBRANY
Membrany powinna być przymocowana do podłoża tak, aby nie ześlizgiwała się ze skarpy i nie była podnoszona przez wiatr.

W zależności od sytuacji membrana może być mocowana na różne sposoby: na górze skarpy, u podstawy skarpy lub na platformie pośredniej.

MOCOWANIE GÓRNE
Polega na zakopaniu końca membrany w rowie lub przyciśnięciu membrany balastem. Wymiary rowu zależą od wymaganych sił mocujących. Dla gruntu spoistego, minimalny przekrój rowu to 0,40 x 0,40 m. Ponadto, wymiary przekroju rowu zależą od odległości (L) między miejscami mocowania membrany, odległości od miejsca mocowania i poziomu wody, prędkości wiatru, itp. ...

Membrany powinna być załamana na dnie rowu na min. 300 mm.

Poniższa tabela podaje kilka użytecznych wartości przekroju rowu w zagęszczonym gruncie gliniastym.

  DŁUGOŚĆ SKARPY (m)

PRZEKRÓJ ROWU (m2)

 

  Niska lub średnia wartość wiatru
  (<100 km/h)

  Wysoka prędkość wiatru
  (>100 km/h)

< 3

0,16

0,16

3 - 5

0,16

0,16

5 - 15

0,16

0,25

15 - 40

0,25

0,36

> 40

>0,36

>0,49


Jako alternatywę można stosować balastowanie. Należy przeprowadzić badania, aby ustalić podatność balastu na erozję (patrz rysunki).

Rys. 6: Mocowanie za pomocą balastu


Rys. 7: Mocowanie w rowie

MOCOWANIE POŚREDNIE
Jeżeli skarpa jest wysoka, może wystąpić konieczność mocowania pośredniego, ten sposób mocowania ma wyrównać ruchy membrany. W takim przypadku można stosować balast.

Platforma pośrednia powinna być usytuowana na skarpie tak, aby nie zakłócić stabilności skarpy. Membrany może być zamocowana za pomocą balastu lub przez zakopanie.

Każda platforma, na której zastosowano rowy mocujące, wymaga zastosowania systemu drenującego.


Rys. 8: Mocowanie pośrednie

MOCOWANIE U PODSTAWY SKARPY
Jeżeli na dnie zbiornika zalega grunt o wystarczającej nieprzepuszczalności (glina, warstwa geologiczna nieprzepuszczalna, ...), to mocowanie na dnie zbiornika wystarcza dla zapewnienia wodoszczelności.


Rys. 9: Mocowanie u podstawy zzastosowaniem balastu

Bardziej praktycznym rozwiązaniem jest wykopanie rowu u podstawy skarpy, rów powinien mieć głębokość 1 m.

Jeżeli nieprzepuszczalna warstwa gruntu jest usytuowana głęboko, to możliwe jest przedłużenie membrany tak, aby strata wody była na dopuszczalnym poziomie. Jako alternatywę, można przedłużyć membranę do warstwy nieprzepuszczalnej.

W zależności od miejsca usytuowania warstwy nieprzepuszczalnej, mocowanie może być wykonany w sposób podany na rysunku poniżej.

W przypadku mocowania u podstawy skarpy, projektant musi sprawdzić stabilność skarpy przed rozpoczęciem wykonywania rowu.


Rys. 10: Mocowanie u podstawy skarpy w rowie

OCHRONA MEMBRANY

W szczególnych warunkach pracy, będzie wymagana ochrona membrany. Poniższa tabela przedstawia zalecenia dotyczące niekorzystnych wpływów zewnętrznych.

OCHRONA PRZED

ZALECENIA

  Wiatr

- balast na dnie (w przypadku tymczasowego
  opróżniania)
- odpowiedni przekrój rowów mocujących

  Fale

- ochrona mechaniczna skarp zależna od pochylenia
  (pokrycie głazami, płyty betonowe, beton lany)

  Obiekty pływające (pnie, łodzie)

- małe zbiorniki: czyszczenie
- duże zbiorniki: ochrona

  Lód

- mechaniczna ochrona skarp (gruba warstwa lodu)

  Zwierzęta (gryzonie)

- drabiny

  Gorące płyny

- ochrona mechaniczna tam, gdzie membrana
  jest wystawiona na działanie płynów, których
  temperatura przewyższa 82°C

  Pracujące pojazdy

- ochrona membrany posypką piaskową
  (min. 20 cm)
- rampy dojazdowe

  Lokalne turbulencje o prędkości wody
  przekraczającej 1m/s (mieszadła wewnętrzne)

- ochrona za pomocą balastu

  Bezpieczeństwo

- ogrodzenie


Ochrona membrany może być osiągnięta w następujący sposób:

PODKŁAD:
- podsypka piaskowa (minimalna grubość: 200 mm) ochrona za pomocą geowłókniny nie wymagana
- żwir (minimalna grubość: 200 mm) wymagana ochrona za pomocą geowłókniny
- elementy prefabrykowane (płyty) wymagana ochrona za pomocą geowłókniny


Rys. 11: Ochrona membrany EPDM

SKARPY:
- Pokrycie głazami: Rozwiązanie to może być stosowane dla nachylenia skarpy 3:1. Wymagane jest zastosowanie warstwy pośredniej (geowłóknina + podsypka piaskowa) o minimalnej grubości 200 mm.
Grubość warstwy pokrycia zależy od sił działających na skarpę.
- Płyty prefabrykowane: U podnóża skarpy należy ułożyć geowłókninę i przeprowadzić obliczenia stabilności skarpy.
- Wylewana warstwa betonowa: U podnóża skarpy należy ułożyć geowłókninę i przeprowadzić obliczenia stabilności skarpy.

Wybór rodzaju geowłókniny zależy od wykonawcy robót, przed instalacją należy przeprowadzić badania terenowe wybranej geowłókniny. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- rodzaj pojazdów poruszających się po placu budowy
- grubość warstwy układanej na membranie.

PODWÓJNA WARSTWA WODOSZCZELNA
W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie podwójnej warstwy wodoszczelnej z systemem drenującym. W takim przypadku wymagane są badania specjalne. Podwójną warstwę wodoszczelną stosuje się w przypadku występowania gruntów niestabilnych (krasowych) i zbiorników, w których konieczne jest monitorowanie wycieków.


Rys. 12: Podwójna warstwa wodoszczelna