DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Geometria robót

DNO

Spadek 2% jest zalecany w celu:

- właściwego działania sytemu drenującego
- łatwego czyszczenia placu budowy
- łatwego utrzymania i konserwacji zbiornika

Spadki są istotne w przypadku zbiorników o dużej powierzchni. Spadki powinny uwzględniać obliczone osiadania.

 SPADEK DNA
Rys. 1 Spadek dna

 SPADEK DNA
Rys. 2 Spadek dna

NACHYLENIE SKARP
Stabilność skarp jest zagadnieniem geotechnicznym. Obecność wody gruntowej i właściwości gruntu odgrywają dużą rolę w stabilności skarpy. Membrany nie może być stosowana w celu stabilizowania skarpy.
 
Obliczenia stabilności skarpy powinny uwzględniać:

- stabilność systemu drenującego i innych warstw pomiędzy dnem zbiornika
- wpływ fal
- konsekwencje szybkiego opróżniania
- konsekwencje przecieku
- stabilność warstwy ochronnej membrany (jeśli taka warstwa występuje)
- łatwość instalacji

Jeżeli obliczenia stabilności nie były wykonywane, wykonawca powinien przyjąć minimalne nachylenia 2:1, jeżeli wysokość skarpy (powyżej podstawy zbiornika)
wynosi od 5 do 10 m.
 
Wartości podane w poniższej tabeli mogą służyć jako przewodnik. Wartości te uwzględniają właściwości gruntu. Ze względu na wcześniej wspomniane powody wartości poniższe powinny być traktowane z dużą ostrożnością.

RODZAJ GRUNTU

NACHYLENIE

Grunt gliniasty

2,5:1

Grunt gliniasto-plastyczny

2-3:1

Piasek, żwir

2:1

Grunt skalisty

1,5:1

KORONA SKARPY
Korona skarpy powinna mieć minimalną szerokość:

- 1,0 m - w przypadku mocowania systemu na koronie
- 3,0 m - jeżeli po koronie skarpy, podczas budowy lub w czasie eksploatacji, będą poruszać się pojazdy lub inne maszyny.

Jeżeli nie można osiągnąć takiej szerokości korony, to należy zastosować inną metodę mocowania.
 
Zaleca się zastosowanie lekkiego spadku (1%) na zewnątrz zbiornika.

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZBIORNIKA
Fale generowane przez wiatr lub łodzie oddziałują na skarpy. Im większa długość zbiornika w kierunku przeważających wiatrów i bardziej stromy brzeg skarpy, tym większe będzie oddziaływanie fal.
 
Oddziaływanie fal może być zredukowane przez:

- budowanie mniejszych, ale głębszych zbiorników wodnych
- wybór innego kształtu zbiornika - krótsze boki w kierunku przeważających wiatrów
- budowa kilku mniejszych stawów zamiast jednego dużego.

Stosownie do wysokości fal, właściwości gruntu i nachylenia skarpy zaleca się:

- właściwą ochronę membrany w zależności od nachylenia skarpy (beton, żwir)
- właściwe mocowanie membrany
- właściwe zagęszczenie gruntu

MAKSYMALNY POZIOM CIECZY
Im wyższy poziom cieczy w zbiorniku tym większe ciśnienie. Wyższe jest ryzyko osiadania gruntu i rozerwania membrany.
 
Pomimo znacznej elastyczności Membrany EPDM Carlisle, wgłębienia w gruncie mogą spowodować perforację membrany, szczególnie, gdy grunt zawiera gruby żwir. Aby uniknąć takiej sytuacji należy ułożyć drobnoziarnistą warstwę podkładową oraz geowłókninę.